Filters
Предпочитания
Търси

Гаранционни условия и рекламации

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ
За всички продукти в магазинa важат гаранционните условия на съответния производител.
Предоставената търговска гаранция е валидна само при правилен монтаж и експлоатация на стоките, съобразени с техническите им характеристики. Независимо от търговската гаранция ТМТ Елком ООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Чл. 122 от ЗЗП.

Всеки Потребител, закупил стока от електронния магазин, има право на рекламация на стоката.
Рекламацията трябва да бъде предявена писмено или устно на посочените адреси на търговските обекти на ТМТ Елком ООД.
Рекламацията трябва да е придружена от фактура/касова бележка, удостоверяващи извършеното плащане и документ за доставката. ТМТ Елком ООД няма задължение да удовлетворява рекламации, които не съдържат някои от посочените документи.
В случай че рекламацията е основателна, ТМТ Елком ООД ще я удовлетвори в срок до 1 (един) месец от предявяването й.
Веднага след получаването на пратката, но не по-късно от 24 часа, Потребителят следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, Потребителят следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
ТМТ Елком ООД не носи отговорност за вреди, които са следствие от неправилна употреба, монтаж, експлоатация на стоките, както и няма задължение да удовлетворява рекламации, поради несъответствия, възникнали в резултат на горепосочените причини.Използването, третирането и обработването на стоките, предмет на настоящата оферта от Клиента/Потребителя, се осъществява на негов риск. ТМТ Елком ООД не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Потребителят възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработване, третиране или използване на стоките в широк смисъл. Потребителят се задължава да проверява съответствието на стоките с целената употреба.